1a. Wat is CR rating?

Cruiser Rating is een eenvoudig handicapsysteem dat met door de eigenaar opgegeven maten en jachttype een rating aflevert. Deze rating die volgt uit de keuze van het typejacht is een getal, BARAT genoemd, en wordt uitgedrukt in voet en is eigenlijk een berekende waterlijnlengte welke dus de theoretisch maximum rompsnelheid aangeeft die het schip kan varen.

De doelstelling van de CR rating is om zonder meting kajuitzeiljachten, voorzien van een zeereling en met een leefbaar interieur, de mogelijkheid te bieden tegen elkaar te zeilen. Het is dus een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer. Typische wedstrijdboten en sportboats dienen IRC of een ander meetsysteem te varen.

Door opgave van de exacte uitrusting van het jacht (bv zeilvoering en dergelijke) worden op deze basisrating BARAT correcties toegepast om te resulteren in een uiteindelijk berekende TCF (Tijd Correctie Factor) of handicap van het betreffende jacht. De gevaren tijd (in seconden) van de deelnemers aan een wedstrijd wordt vermenigvuldigd met hun TCF. De rangschikking in gecorrigeerde tijd van klein naar groot bepaalt de einduitslag.

Een commissie bestaande uit afgevaardigden van de erkende nationale watersportverbonden VYF, VVW-Recrea waken over de formule waarmee deze ratings worden uitgerekend. Aan de hand van eveneens door de eigenaar opgegeven uitrustingsgegevens wordt een TCF (tijdscorrectiefactor) toegekend. Twee dezelfde typejachten kunnen dus een verschillende TCF hebben. Met deze TCF kan een wedstrijd verrekend worden. Zoals alle andere systemen die met slechts één berekeningscoëfficiënt werken is de CR-formule zeer beperkt om uiteenlopende types van boten en op verschillende vaargebieden tegen elkaar te laten wedstrijden.

Indien u wenst te varen zonder spinnaker zal dit ook specifiek vermeld staan op je meetbrief en geldt uw TCF zonder spinnaker als je rating voor de duur van het hele zeiljaar. Aanvragen voor meetbrieven om specifiek zonder spinnaker te varen, dienen bovendien minimum 30 dagen voor een grote wedstrijd op de kalender te zijn aangevraagd anders is de meetbrief automatisch berekend met spinnaker.

De CR-rating is enkel bestemd voor recreatief wedstrijdzeilen. Jachten, die extreme eigenschappen van wedstrijdboten hebben of niet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften, mogen geweigerd worden. De doelstelling van CR blijft steeds zoveel mogelijk jachten aan te sporen tot wedstrijdzeilen.

De formuleberekening van de CR is in handen van de technische commissie en derhalve geheim. Tevens kan de wedstrijdcommissie of een zeiler per e-mail aan info@cruiserrating.be steeds klacht indienen tegen een individuele deelnemer en hiervan de CR commissie op de hoogte brengen.

Het is verder belangrijk het CR-reglement aandachtig te lezen en toe te passen.
De CR-rating is dan ook bestemd voor recreatief wedstrijdzeilen. Voor lokale evenementen wordt de CR Rating gemakkelijk gemaakt, de clubs kunnen zelf mits login aan te vragen een voorlopige handicap berekenen voor boottypes uit de databank, er is enkel een computer nodig met een verbinding via www.cruiserrating.be .
Deze rating is een VRP of voorlopige rating proposal waarvan het programma enkel toegankelijk is voor de wedstrijdorganisaties, na deze online aanvraag volgt een definitieve rating en deze kan wel degelijk afwijken van de voorlopige berekende rating via het web.

Met een VRP rating kan je nooit in een officiële op de kalender vermelde wedstrijd, een prijs in ontvangst nemen zonder bevestiging van die rating door de technische commissie van de CR Rating en dus ook een officiële meetbrief te hebben ontvangen. Een jacht met een VRP rating wordt zo ook vermeld met bemerking VRP om dit kenbaar te maken in de uitslag.

Een wedstrijdcomité mag tegen een CR-schip protesteren als er een onjuistheid is in de CR-meetbrief t.o.v. het CR schip dat de wedstrijd heeft gevaren en indien bewezen schrappen uit de uitslag.
Een CR-zeiler mag ook protesteren om dezelfde reden bij de wedstrijdleiding tegen een andere deelnemer CR-zeiler als deze meent dat er een onjuistheid staat in de Cr meetbrief van het CR schip dat de wedstrijd heeft gevaren.

Een éénvoudige melding aan het wedstrijdcomité van overtredingen die verband houdt met uitrustingsgegevens van een jacht is evenwel voldoende om het wedstrijdcomité de taak te laten overnemen om te protesteren. Hierdoor zijn de steigerruzies vermeden tussen de overtreders en de “klokkenluiders”. 


De doelstelling van de CR blijft steeds zoveel mogelijk jachten in een betaalbare klasse te laten wedstrijden.

1b.

Doel

 

De Cruiser Rating (CR-Rating) heeft als doel:

 

1.1.

Zo veel mogelijk zeilboten op het water te krijgen door het inrichten en ondersteunen van verschillende evenementen. De CR formule dat geen meting van het jacht noodzakelijk maakt, is bestemd voor schepen dewelke wensen kennis te maken met het wedstrijdzeilen. Het CR Comité behoudt zich het recht voor schepen te weigeren in toekenning van een rating .

 

1.2.

Het behoud van het amateurkarakter van deze klasse.

 

1.3.

Het wedstrijdzeilen aangenaam en betaalbaar te houden. Fair play bij het aanvragen van een meetbrief en fair play erna bij deelname aan de wedstrijden dienen steeds voorop te staan.

 

1.4.

Een gebruiksvriendelijke handicapformule ter beschikking te stellen van de clubs voor lokaal gebruik in rally's en clubwedstrijden.

 

2.

Toepassingsgebied

 

2.1.

Wedstrijden, ingericht voor jachten met een geldige C.R.-meetbrief, worden gevaren volgens de I.S.A.F.-reglementen, de wedstrijdbepalingen van het Koninklijke Belgische Yachting Verbond (K.B.Y.V.) en de bijzondere wedstrijdbepalingen voor iedere wedstrijd.

 

2.2.

Volgende I.S.A.F. penalisaties zijn van toepassing

DNC : deelnemer aan de wedstrijd die niet naar de startlijn komt

DNS : deelnemer heeft de startlijn verkeerd of te laat overschreden

OCS : deelnemer is de starttijd te vroeg overschreden, penalty is een door de      wedstrijdorganisatie te bepalen percentage straftijd van de verbeterde tijd (ISAF 20%, indien afwijkend kan dit indien specifiek vermeld in de bijzonder bepalingen van de zeilwedstrijd)

DNF : deelnemer is niet gefinisht binnen de tijdslimiet

RAF : deelnemer trekt zich zelf terug na de aankomst

DSQ : deelnemer is gediskwalificeerd

Extra CR vermeldingen

VRP : deelnemer heeft een voorlopige rating toegekend door de wedstrijdorganisatie

PEN : deelnemer heeft van het protestcomité een penalisatie gekregen anders dan DNC, DNS, OCS, DNF, RAF, en DSQ. Het protestcomité bepaalt dan een percentage straftijd van de verbeterde tijd.

Protesteren kan volgens de normale ISAF-procedure, maar kan uitzonderlijk in CR in verband met de uitrustingsgegevens van een jacht ( bv.zeereling, voeren van twee verschillende voordewindse zeilen enz.) met een éénvoudige mondelinge melding aan het wedstrijdcomité . Dit kan dan zelf het protest overnemen en desgevallend sanctioneren.

 

2.3.

Voor zeilboten vanaf 6 meter met één romp en zonder verplaatsbare ballast of kantelbare kiel.  

 

3.

Beheer

 

3.1.

Het beheer van CR ligt bij de twee Vlaamse watersportfederaties VYF en VVW-Recrea, en door hun technische commissie werd een formule uitgewerkt. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

3.2.

Binnen de schoot van deze commissie zeezeilen VYF, VVW Recrea beheert deze de CR-Rating via een technische commissie, bestaat uit een vaste gekende secretaris en 4 leden die anoniem blijven en de commissie heeft als opdracht::

 

 

a.

het bewaken van de formule en de doelstelling van CR-Rating;

 

 

b.

het toekennen van ratings volgens de CR-Rating formule;

 

 

c.

het valideren van CR-rating meetbrieven

 

 

d.

de controle op de principes en op de toepassing van de CR-rating formule;
zij heeft te allen tijde het recht om controle uit te voeren op de door de jachteigenaar verstrekte gegevens, en de rating aan te passen en/of het jacht zelfs te schrappen voor één jaar.

 

4.

De CR-rating formule

 

4.1.

Gebruikmakend van de door de eigenaar verstrekte gegevens wordt met behulp van een geheimgehouden formule met snelheidsbeoordeling een basisrating BaRat (Handicap) toegekend.
Deze BaRat kan jaarlijks aangepast worden.

 

4.2.

Een basis-rating (BaRAT) is uitgedrukt in voet en is eigenlijk een berekende waterlijnlengte welke dus de theoretisch maximum rompsnelheid aangeeft.

 

4.3.

Een tijdscorrectiefactor (TCF) wordt berekend volgens de individuele uitrusting van het jacht en berekend als een aanvulling op de basisrating rekening houdende met de specifieke eigenschappen van het jacht.

 

4.4.

Individuele berekening:

 

Vergoedingen en/of belastingen worden berekend aan de hand van opgave:

De penalty verrekening wordt gecorrigeerd op de TCF waarde aan de hand van een correctiefactor die direct gerelateerd is met de grootte van de penalty gegeven, deze penalty waarden gegeven kunnen jaarlijks herzien worden of parameters worden toegevoegd indien dit nodig blijkt.

 Voor de rating van 2015 gelden volgende penalty's:                                        

 

 

 

Keuze       

Penalty   

Omschrijving

 

Schroef penalty

 

 

PA

  1  

-1

Vaste 2-blad of 3-blad schroef die niet inklapbaar is noch ophaalbaar

2

0

Vaanstand (bv MaxProp) of klapschroef ( 2 of 3 blad inklapbaar, bv Gori)

3

+1  

Zonder of ophaalbare schroef (bv buitenboord)

 

Genua

VZ

1

  0

met LP <= 150% J of LPmax

2

+2

met LP > 150% J of Lpmax

 

Voorstag

ST

1

+1

Zonder groefsysteem en met leuvers aangeslagen voorzeil

2

+1

Zeil getrokken in een groefsysteem

3

0

Eén enkele rolreefgenua met bovendekse trommel Oppervlakte > = 130% (LP>= 1,3*J-maat) aan boord met uitzondering van een stormfok of zwaar weer zeil

 

Spinnaker en andere
voordewindse zeilen

SPI

1

-4

GEEN spinnaker of ander voordewinds zeil
(let op : code 0 = spi)

2

0

Eén enkele niet overmaatse spinnaker (SMG<= 180% J-maat)  

3

0

Eén enkele niet overmaatse gennaker en aangrijppunt van de gennaker <=  0,5m voor de voorstag en gennaker is niet overmaats (SF <= 200% J-maat)

4

+2

Masthead spinnaker of gennaker (bij een niet toptuig) (zie def 8.4) of Overmaatse spinnaker (SMG > 180% J-maat)

5

+2

Aangrijppunt van de Gennaker > 0,5m voor de voorstag of gennaker is overmaats (SF > 200% J-maat)

 

Mast

MA

1

0

Aluminium mast

2

0

Houten mast

3

+3

Carbon mast

 

5.

Meetbrieven

 

5.1.

Om over een CR-meetbrief te kunnen beschikken hoeft de jachteigenaar lid te zijn van een jachtclub, erkend door hun nationale autoriteit.

 

5.2.

Elk jacht dat inschrijft onder de CR-reglementen, dient in het bezit te zijn van een door de VYF/VVW werkgroep gevalideerde CR-Rating meetbrief geldig voor het lopende jaar.

 

5.3.

Een wedstrijdcomité kan echter, bij uitzondering en eenmalig, een jacht toelaten zonder deze geldige meetbrief mits:

 

a.

een aanvraag tot Meetbrief wordt ingevuld;

 

 

b.

deze aanvraag tot Meetbrief samen met de daaraan verbonden kosten binnen de week door het wedstrijdcomité wordt overgemaakt ter validering aan het CR-secretariaat (de originele en gevalideerde meetbrief wordt dan rechtstreeks elektronisch in PDF formaat of per post naar de jachteigenaar, of zijn vertegenwoordiger, verzonden);

 

 

c.

het wedstrijdcomité zelf de TCF bepaalt op basis van de een berekening gemaakt met het programma beschikbaar op de www.cruiserrating.be website

 

 

d.

in de wedstrijduitslag bij het betreffende jacht de vermelding "VRP" wordt vermeld (voorlopige rating penalty);

 

 

e.

de uitslag wordt eventueel aangepast indien de door CR Rating gevalideerde rating zou verschillen met de voorlopige rating

 

 

f.

geen enkel CR Rating jacht met een VRP-rating een prijs wint in een wedstrijd

 

 

5.4.

Meetbrieven zijn één kalenderjaar geldig en dienen jaarlijks hernieuwd te worden (ook al zijn er geen veranderingen aan het jacht aangebracht).

 

5.5.

Wijzigingen aan een jacht en/of de uitrusting moeten onmiddellijk aan het CR-secretariaat gemeld worden en geven aanleiding tot het uitgeven van een nieuwe meetbrief.

 

5.6.

Indien het wedstrijdcomité overtredingen vaststelt, kan dit volgens de normale procedure een protest indienen tegen een jacht.

 

6.

Klasseïndeling en klassevlaggen

  

6.1.

De CR-Rating jachten worden in 6 klassen ingedeeld en dit volgens hun basisrating.

  

6.2.

Tijdens de wedstrijd zullen de deelnemende CR- Rating jachten hun klassenvlag voeren aan het achterstag:

 

 -

klasse CR 1

de codevlag "W"

Ba-RAT
>32

 

 - 

klasse CR 2

de codevlag "W"

Ba-TCF
>27,50
en <=32

 

 -

klasse CR 3

de codevlag "K"

Ba-TCF
>25
en <=27,50

 

 -

klasse CR 4

de codevlag "K" 

Ba-TCF
>22,3
en <=25

 

 -

klasse CR 5

de codevlag "U" 

Ba-TC
>18
en <=22,3

 

 -

klasse CR 6

de codevlag "U" 

Ba-TCF
<=18

De CR rating 2015 is in 6 klassen opgedeeld en laat de wedstrijdorganisaties toe hun wedstrijden vrij te organiseren in maximaal 6 verschillende klassen naarmate het aantal deelnemers in de wedstrijd .

Aangeraden wordt te streven naar voldoende deelnemers, de meeste wedstrijden zullen bijgevolg gevaren worden in drie klassen : CR-1 en CR-2 samen, CR-3 en CR-4 tezamen en tot slot CR-5 en CR-6 tezamen. De nieuwe indeling in ingevoerd om meer even grote wedstrijdgroepen te hebben voor de gevaren wedstrijden.

 

7.

Zeilnummer en nationaliteitsteken

  

Ieder CR-Rating jacht moet dit nummer samen met het nationaliteitsteken voeren, voldoende groot en in scherp aftekenende kleur in het grootzeil en dit aan de beide kanten.  Het toegekende zeilnummer staat op de gevalideerde meetbrief.
Indien uw schip nog geen zeilnummer heeft dient U deze aan te vragen bij de
secretaris zeilnummers VYF en tevens het eenmalige bedrag van € 20,00 over te maken op rekening: IBAN BE11 2900 5318 7848, BIC GEBA BE BB van 'Koninklijke Belgische Yachting Verbond' (of aan uw nationaal verbond bv Nederland) met vermelding:

“ zeilnummer” + "naam jacht".
Om de aanvraag makkelijker te verwerken graag volgende informatie meesturen met je e-mail-aanvraag aan de secretaris:

*        naam jacht

*        eigenaar

*        merk

*        type jacht (bv. Dehler 34)

*        club

*        adres

*        telefoon

*        e-mailadres

Een Belgische boot (met Belgische vlaggenbrief) dient met een Belgische nationaliteitsnummer BEL-xxx (met xxx je eigen unieke nummer) te varen.  Een CR meetbrief kan enkel uitgereikt worden aan een jacht met Belgische eigenaar als het jacht beschikt over een actueel gevalideerd BEL zeilnummer uitgereikt door KBYV .

 

8.

Zeilbeperking en zeilvoering

 

8.1.

Grootzeilen

 

 

a.

Groot zeiloppervlakte wordt berekend als volgt:

  • 0,575 x E x P (zie fig1)

  • Indien je grootzeil groter is dan deze maat is je grootzeil overmaats.

  • Indien je over een rolgrootzeil beschikt dien je dit te vermelden.
    Rolgrootzeil moet inrolbaar zijn in de mast en zo gereefd kunnen gevoerd worden.

 

 

b.

Zeilstof categorie van het grootzeil dient te worden opgegeven (zie ook 8.1.)

 

8.2.

Fokken en genua's

 

 

a.

Alle fokken en genua’s dienen aan de voorstag bevestigd gevoerd te worden 

 

 

b.

Fok- of Genuaoppervlakte wordt belast als volgt:

*       0,75 x I x J (zie fig1)

*       Indien de grootste genua aan boord een LP heeft die > 150% J-maat schip (zie fig 3 voor LP-maat en fig1 voor J-maat) is je voorzeil overmaats en dien je dit op te geven 

 

 

c.

Geen voorzeil mag samen met een ander voorzeil gevoerd worden op een zodanige wijze dat een fok met dubbel schootpunt gesimuleerd wordt, geschoot over dezelfde boeg.

Let op ! Een dubbele voorzeilvoering is verboden!

 

8.3.

Voorstag en rolreefgenua : er zijn enkel 2 categorieën

 

 

Categorie a

Voorstag voorzien voor leuvers of voor een groefsysteem

 

 

Categorie b

Er is slechts sprake van een 130% rolreefgenua met vaste bovendekse trommel indien er buiten een stormvoorzeil slechts één rolreefgenua aan boord is tijdens de wedstrijd of een serie en deze rolgenua grijpt aan boven de trommel.

Er is slechts sprake van een rolreefgenua als dit zeil zo ontworpen is door de zeilmaker (vlak) dat deze ten alle tijden deugdelijk gereefd kan worden gezeild mits oprollen en het aangrijpingspunt van de rolfok wel degelijk boven de rolfoktrommel is. Desgevallend zal dit zeil voorzien zijn van een voorlijk-foam, zodat deze wel degelijk gereefd kan worden gevoerd.

Een rolreefgenua dient minimaal 130% te zijn dus LP >= 1.3* J-maat

Alle zeilen die niet oprolbaar gezeild kunnen worden, dienen opgegeven te worden als groefsysteem ook een onderdekse trommel moet je opgeven als categorie a

 

8.4.

Spinnakers en andere voordewindse zeilen

 

 

a.

Afmetingen van de spinnaker:

*       SMG dient kleiner te zijn dan 180% J-maat en SMG moet minimaal 75% zijn van de SF-maat, indien één van beide wordt overschreden dient een overmaatse spinnaker te worden opgegeven

*       Er mag niet zonder of met meer dan één spinnakerboom gevoerd worden;

*       de maximumlengte van een spinnakerboom is de J-maat, is deze groter moet je sowieso een overmaatse spinnaker opgeven 

*       Indien uw schip niet-topgetuigd is wordt elke spinnaker of gennaker wiens aangrijpingspunt meer dan 20 cm boven van de voorstag in de top wordt getrokken als masthead beschouwd.

 

 

b.

Eigenschappen van de gennakers of ander voordewinds zeil

*       SF dient kleiner te zijn dan 200% J-maat en SMG moet minimaal 75% zijn van de SF-maat, voorlijk moet minimum 5% langer te zijn dan het achterlijk, indien één van deze voorwaarden wordt overschreden dient een overmaatse gennaker te worden opgegeven

*       Aangrijppunt van de gennaker mag maximaal 0.5meter voor de voorstag bedragen zoniet dient een boegspriet >= 0.5 meter te worden genomen

*      Een gennaker of code 0 wordt steeds gevoerd zonder latten.

 

 

c.

*      Aantal spinnakers
Enkel één symmetrische spinnaker of een ander voordewinds zeil mag gevoerd worden gedurende een zeilwedstrijd. Een tweede spinnaker of een ander voordewinds zeil mag zich aan boord bevinden : mag niet worden gevoerd tijdens eenzelfde wedstrijd, zelfs indien het eerste scheurt of stuk gaat. Er mag ( behoudens uitdrukkelijk anders vermeld in de wedstrijdbepaling ) bij een volgende wedstrijd dezelfde dag een ander voordewinds zeil gebruikt worden, uiteraard dan enkel dit zeil, dus idem voor 2 manches of reeksen dezelfde dag.

 

8.5.

Bij gebruik van een TCF(NoSpi) mogen geen meerdere voorzeilen gelijktijdig gevoerd worden.

Let op ! Een zeil type Code Zero is voor CR een voordewinds zeil indien SMG minimum 75% van de SF maat is.

Type VOR (Volvo Ocean Race) – genakker – reacher voldoet niet aan de voorwaarden ( voorlijk min.5% langer dan achterlijk) en is dus niet toegelaten in CR.

Het gebruik van een Staysail en blooper zijn beiden verboden in CR tenzij het schip per uitzondering het schip vanuit de werf met een staysail is uitgerust.

 

8.6.

Figuren 1 tot en met 7 maken integraal deel uit van het CR- rating reglement.

 

9.

Veiligheidsuitrusting en –seinen

 

9.1.

Een zeereling is verplicht met volgende minimum vereisten

*       Minimum lengte per scheepszijde: 75% van de romplengte inclusief preekstoel en/of hekstoel. Deze laatsten zijn niet verplicht maar wel aanbevolen

*       Minimum hoogte van 38 cm

*       Maximum afstand tussen de scepters is 220 cm

*       Uitgerust met voldoende sterke kabel of HPME touw zoals Dyneema en spectra

*       Enkel ter hoogte van de kuip is een hangband van maximum 200 cm lengte toegelaten als ruggensteun. Hangbanden worden niet aanzien als zeereling.

 

9.2.

De volgende veiligheidsuitrusting is verplicht en dit volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart 1966 (hoofdstuk IV, art A17 § 1) met betrekking tot de vlaggenbrieven en uitrusting:

*       een misthoorn;

*       een dieptelood;

*       een hamer;

*       een anker;

*       een bootshaak;

*       navigatielichten;

*       een lenspomp;

*       een tros van 20m;

*       een elektrische lamp, geschikt voor het geven van seinen;

*       een blusapparaat;

*       een volledig stel zeilen;

*       een waterdichte verbanddoos;

*       één reddingsvest per opvarende;

*       één reddingsboei voorzien van zelfontbrandend licht;

*       doeltreffende noodseinen (vuurpijlen);

*       een magnetisch kompas.

 

9.3.

Naast de vereiste officiële stukken dienen de jachten nog de volgende documenten aan boord te hebben:

*       een geldig getijboekje;

*       een bijgewerkte zeekaart van het gebied;

*       de geldende politie- en scheepvaartreglementen;

*       voor officiële zeilwedstrijden, een geldige zeillicentie;

*       een geldige verzekering minimum tegen derden.

 

9.4.

De naam van het jacht en thuishaven dient duidelijk op de achtersteven van het jacht vermeld.

 

9.5.

Een gebruiksklare motor moet zich aan boord bevinden.

 

9.6.

Er mag geen uitrusting van het jacht verwijderd of verplaatst worden.

 

9.7.

Er mag geen gebruik gemaakt worden van verplaatsbare- en/of waterballast.

 

9.8.

De eigenaar en/of de schipper is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en de zeewaardigheid van zijn jacht en de bemanning. Het is ook zijn taak derden hiervan te verwittigen.

 

9.9.

De eigenaar en/of de schipper blijft verantwoordelijk voor al of niet deelnemen aan een wedstrijd.

 

9.10.

Ankers mogen tijdens de wedstrijd niet over de boeg hangen, uitgezonderd tijdens het ankeren, maar een anker behoort tot de verplichte uitrusting van het schip.

 

10.

Verantwoordelijkheid

 

10.1.

Het uitreiken van meetbrieven en het desgevallend controleren van jachten betekent niet dat de eigenaar en/of schipper volledig of gedeeltelijk van zijn verantwoordelijkheid wordt ontlast.

 

10.2.

Verzekeringen en desgevallend verzekeringsgeschillen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de schipper.

 

10.3.

Ratings worden te goeder trouw volgens de voorhanden zijnde gegevens toegekend.  Persoonlijke of financiële nadelen kunnen niet op de beheerders van de VYF-VVW werkgroep zeezeilen of op de leden van de Technische Commissie CR-rating verhaald worden.

 

10.4.

Een CR-Rating afgevaardigde mag ter plaatse de juistheid en waarheid van de gegevens nagaan op eender welk ogenblik net voor of na een wedstrijd.

 

10.5.

Lijsten met gegevens over de jachten, inclusief de naam van de eigenaar maar geen adres, kunnen gepubliceerd worden.

 

10.6.

Het aanvragen van een meetbrief betekent een automatisch akkoord met de reglementen van de Cruiser Rating.

 

10.7.

De Nederlandse tekst van de reglementen is bindend.

 

10.8.

De eigenaar en/of de schipper is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en de zeewaardigheid van zijn jacht en de bemanning. Het is ook zijn taak derden hiervan te verwittigen.

 

10.9.

De eigenaar en/of de schipper blijft verantwoordelijk voor al of niet deelnemen aan een wedstrijd.

 

11.

Reclame

 

11.1.

Er wordt gevaren overeenkomstig de "I.S.A.F RRS 79 and Regulation 20 - Advertising Code" in categorie C (onbeperkte reclame) en volgens de bepalingen van het K.B.Y.V.

 

11.2.

In lokale wedstrijden mogen de organiserende clubs die wedstrijden laten zeilen in categorie A, mits uitdrukkelijk vermeld

 

Figuren

Klik op de figuren voor een vergroting

Fig 1 - Standaard afmetingen - 
I, J, P, E

Fig 2 - Afmetingen voordewindse zeilen - 
I, IS, SPL, STL

Fig 3 - Genua's : LP

Fig 4 - Spinnakers -  SMG, SF

Fig 5 - GennakerFig 6 tuigage

 

a = Voorstag,

b = Achterstag,

c = Bakstag,
d = Onderste bakstag of check stay

Teugage.jpg

  

Verklaring van de gebruikte afkortingen

B (of MaxBr of BMax)

Maximale breedte

Ba-Rat (of Ba_Rat)

Basisrating

CR

Cruiser Rating

D (en DMax/DMin)

Diepgang (maximaal en minimaal voor ophaalbare kiel)

DAT

Jaar van eerste tewaterlating;
Ouderdomsvergoeding

I

Afstand tussen maximale hoogte genuaval en vrijboord ter hoogte van de mast (voordriehoek hoogte)

ISAF

International Sailing Federation

J

Afstand tussen de voorzijde van de mast en het onderste aangrijpingspunt van de voorstag

KBYV (FRBY)

Koninklijke Belgische Yachting Federatie (Fédération Royale Belge du Yachting)

LOA

Lengte romp – zonder preekstoel

LWL

Lengte waterlijn

PA

Vergoeding van de schroef

SG

Belasting op de zeilstof van de voorzeilen

SM

Belasting op de zeilstof van het grootzeil

SP

Belasting op overmaatse spinnakers en/of andere voordewindse zeilen

ST

Belasting op de voorstag

TCF

Tijdscorrectiefactor

VRP

Voorlopige rating penalty

VZ

Belasting op overmaatse genua

 

Hulp bij het invullen van het meetbriefdocument

Zelfs indien u een aanvraag indient voor een jacht van een type dat niet voorkomt op de lijst met schepen is het noodzakelijk het formulier volledig in te vullen. De nodige informatie over maten, gewichten en oppervlaktes vindt u terug op het foldermateriaal van uw boot, bij de verkoper of de werf, bij de vorige eigenaar of bij uw club. U kan natuurlijk ook uw boot en uitrusting zelf of met de hulp van uw clubverantwoordelijke voor een wedstrijden opmeten. Ook kan u informatie inwinnen via het CR-secretariaat.   Hierna toch enkele woorden uitleg over sommige in te vullen maten:

 

Romp

LWL: Lengte Waterlijn:

dit is de constructiewaterlijn dus afkomstig van het lijnenplan van de ontwerper.  Opgelet, in de folder werd misschien het roerblad en/of de scheg in deze maat mee opgenomen als verkoopsargument!

LOA: Lengte Waterlijn:

Totale lengte schip in meter uitgedrukt

B: Maximale Breedte:

de maximale breedte wordt niet noodzakelijk in het midden of op dekhoogte gemeten!

Waterverplaatsing

dit is het ontwerpgewicht, normaal het gewicht vermeld op de folder. Een groter gewicht betekent in de formule een gunstigere rating, maar met dit extra gewicht heeft de boot een langere waterlijn, wat dan weer nadelig is in rating.
Met andere woorden het ene voordeel heft het andere nadeel op.

D, Diepgang:

van eenzelfde typejacht kunnen er verschillende kieluitvoeringen bestaan, en met andere dieptes dan standaard. DMin enkel in te vullen bij een ophaalbare kiel of zwaard.

 

Zeilen

P, E, I en J :

Als u uw boot terugvindt in de lijst met basisratings voor typejachten hoeft u deze maten niet in te vullen.
Deze maten kan u best aan uw zeilmaker vragen of tijdens de winterberging zelf opmeten.

P:

Gemakkelijk te meten als de mast op de grond ligt, tussen de binnenkanten van de zwarte banden.
Als de mast nog op dek staat, hijs een lintmeter aan de grootzeilval en hijs deze tot de nulpunt van de lintmeter tegen de zwarte band komt;
lees dan de maat af tot de bovenkant van de zwarte band.

E:

Wordt gemeten op de giek, tussen de achterkant van de mast en het voorkant van de zwarte band op de giek.

I:

Indien deze maat niet gekend is, ook niet bij uw zeilmaker, ga als volgt te werk:
leg een plank op de zeereling net voor de mast, bevestig een lintmeter aan de genuaval en hijs deze volledig;
hou met het aflezen van de maat tot de onderzijde van de plank rekening met de lengte van de sluiting (tel deze erbij);
meet dan de afstand in het vrijboord van de onderzijde van de plank tot het dek;
de optelsom van deze twee maten is I.

J:

De afstand tussen de voorzijde van de mast en het onderste aangrijpingspunt van de voorstag.

LP:

Op te vragen bij uw zeilmaker of makkelijk zelf te meten (het zeil moet wel gestrekt worden - zie ook de schets in het reglement - figuur 3).

SPL:

Een overmaatse spinnakerboom wordt belast omdat deze een groter geprojecteerd oppervlak van de spinnaker tot gevolg heeft. Een overmaatse spinnaker mag uiteraard met een langere boom worden gevoerd.

Groefsysteem:

tegenover zeilen die met leuvers langs het voorstag worden gehesen, hebben deze systemen buiten de mindere luchtweerstand ook de snellere zeilwissels als voordeel.

Rolreefgenua:

enkel als de trommel bovendeks  en vast is gemonteerd, kan van de ratingverlaging gebruik worden gemaakt. Het gevoerde zeil moet dan ook voor deze uitrusting voorzien zijn en reefbaar moet kunnen worden gevaren. Het is het enige voorzeil aan boord tijdens de wedstrijd buiten het zwaarweer voorzeil of stormfok 

 

Schroef

PA=1

Vaste 2- of 3-Blad schroef die niet inklapbaar is

PA=2

Vaanstand of klapschroef betreft ook types zoals Gori en Max-prop

PA=3

Zonder of ophaalbare schroef betreft voornamelijk buitenboordmotoren, deze moeten tijdens het wedstrijden wel aan boord blijven.

 

Soorten kielen

Verschillende types kielen worden verrekend in de basisrating binnen de CR-rating formule sinds 2007.  Inderdaad, kielen, met gelijke diepgang, kunnen een gunstig of ongunstig effect hebben op de prestaties, en dit o.a. op:  

Type 1: klassieke finkiel

Traditionele finkiel die gelijkmatig naar onderen is.

Type 2: doorlopende kiel met roer aangehecht

Meestal op boten van de jaren '60 of vroeger zijn deze kielen te vinden.  Die hebben een grote oppervlakte onderwaterschip (ongunstig).  Het roer in aan de kiel aangehecht op een grote deel van zijn lengte.

Type 3: kimkiel

Twee of meer evenwijdige (geen tandem) kielen.  Niet alleen hebben kimkielen een kleinere diepgang.  De ene kiel heeft een ongunstig effect op de andere, dit geeft een voordeel op de basisrating.

Type 4: ophaalbare  kiel

Indien de kiel ophaalbaar is tijdens de wedstrijd en hiermee voordeel kan worden gehaald dien je dit te vermelden.

Type 5: Kiel met zware bulb

Indien uw schip onderaan aan zijn kiel een duidelijke verbreding heeft dien je deze te vermelden, hiermee wordt in de basisrating van je schip wel degelijk rekening gehouden.